Open navigation

Công văn 10867/TCHQ-TXNK Thực hiện công văn 11819/BCT-XNK


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10867 / TCHQ - TXNK 

V/v thực hiện công văn số  11819 / BCT - XNK  ngày 17/11/2015 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP XD & XNK Đức Phát

(Địa chỉ:………………………………………………………….)


Ngày 17/11/2015, Bộ Công thương có công văn số  11819 / BCT - XNK  về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền chính hãng sản xuất, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số  20 / 2011 / TT - BTC  ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương (công văn sao gửi kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện nhập khẩu dở dang đã được Tổng cục Hải quan xác nhận lại theo hướng dẫn tại công văn số  5751 / TCHQ - TXNK  ngày 24/6/2015 của Tổng cục Hải quan thì không phải xác nhận lại;


  2. Đối với trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện nhập khẩu dở dang nhưng chưa được Tổng cục Hải quan xác nhận lại theo hướng dẫn tại công văn số  5751 / TCHQ - TXNK  ngày 24/6/2015 của Tổng cục Hải quan thì đề nghị doanh nghiệp có văn bản kèm hồ sơ gửi đến Tổng cục Hải quan trước ngày 01/12/2015 để được xác nhận lại.


  3. Do thời gian gia hạn tại công văn số  11819 / BCT - XNK  không còn nhiều (hết ngày 31/3/2016) nên đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và hoàn thành việc nhập khẩu các lô hàng còn lại của các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục XNK - BCT (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-PG(Linh - 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.