Open navigation

Công văn 4903/TCT-CS Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4903 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  LSCV001 / 092015  ngày 25/09/2015 của Công ty TNHH Cáp điện và Hệ thống LS Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNDN (Bản photocopy công văn kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC)  hướng dẫn như sau:


“6. Về đầu tư mở rộng


a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số  218 / 2013 / NĐ -  CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.


Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:


  • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP .


  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

  • Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.


…”


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn nêu trên, trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty TNHH Cáp điện và Hệ thống LS Việt Nam hướng dẫn cụ thể để Công ty thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Công ty TNHH Cáp điện và Hệ thống LS Việt Nam (Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch II, Lộc Khang, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.