Open navigation

Công văn 5210/TCT-CS Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5210 / TCT - CS 

V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số  55167 / CT - HTr  ngày 24/8/2015 và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số  4447 / CT - TTHT  ngày 02/6/2015 về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng  3 / 2014 , dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm cả dự án bất động sản cho doanh nghiệp khác, nếu các dự án đầu tư này đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi tiến hành chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng dự án.

Đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát trên địa bàn: trường hợp các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản thì hai bên lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đã được hoàn thuế GTGT đầu vào thì cơ quan thuế thực hiện truy hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • Vụ PC, CST - BTC;

  • Vụ PC, KK&KTT;

  • Website TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.