Open navigation

Công văn 5873/BNV-TCBC Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5873 / BNV - TCBC

V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định  108 / 2014 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định  108 / 2014 / NĐ - CP  ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  và Thông tư liên tịch số  01 / 2015 / TTLT - BNV -  BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP , một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, địa phương) đã thực hiện chưa đúng với quy định tại Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP . Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương được thực hiện thống nhất như sau:


 1. Thực hiện tinh giản biên chế phải đúng theo trình tự quy định tại Điều 14 Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP ; chỉ ra quyết định giải quyết tinh giản biên chế đối với trường hợp tinh giản biên chế sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ.


 2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế của tất cả các Bộ, ngành, địa phương.


 3. Không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức trong các trường hợp sau:


 • Trường hợp công chức, viên chức có 02 năm liên tiếp được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số  46 / 2010 / NĐ - CP  ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số  29 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.


 • Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng đưa vào diện tinh giản do chưa đạt trình độ chuẩn.


 • Trường hợp công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường, nhưng đưa vào diện tinh giản dôi dư do sắp xếp tổ chức.

 • Trường hợp công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.


 • Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, đưa vào diện tinh giản dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức.


 • Trường hợp công chức, viên chức có lý do nghỉ ốm, nhưng chưa đáp ứng được quy định có số ngày nghỉ tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.


Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về quy trình và đối tượng thực hiện tinh giản biên chế để các Bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định  108 / 2014 / NĐ - CP  của Chính phủ./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Bộ trưởng (để  b / cáo) ;

 • Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;

 • Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Trần Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.