Open navigation

Công văn 5453/TCT-CS Hướng dẫn xử lý khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5453 / TCT - CS 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  36425 / CT - KTrT4  ngày 12/06/2015 và công văn số  43681 / Ct - KT4  ngày 03/07/2015 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xử lý khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại PFV (Công ty PFV). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại Khoản 2.c, Điều 153, Luật Doanh nghiệp số  60 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 quy định: “c. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập”.


  • Tại Khoản 3.14, Mục III, Phần C, Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp:


    “3.14. Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán…”.


  • Tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:


“Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.


Trường hợp Công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


Trường hợp Công ty cổ phần tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ... được xác định theo giá bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty PFV có thực hiện hoán đổi cổ phiếu do Công ty PFV nắm giữ, qua quá trình hoán đổi cổ phiếu có phát sinh thu nhập từ hoạt động hoán đổi cổ phiếu (do đơn vị phát hành cổ phiếu bị sáp nhập dẫn đến hoán đổi cổ phiếu do Công ty PFV đang nắm giữ), hoạt động hoán đổi cổ phiếu xảy ra vào năm 2011; Căn cứ theo quy định tại Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số  130 / 2008 / TT -  BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; Căn cứ theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính theo Quyết định số  97 / QĐ - TTr  ngày 31/08/2012 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra chấp hành pháp luật về thuế, về kế toán và thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước tại Tập đoàn Vingroup - Công ty CP với niên độ thanh tra từ 01/01/2009 đến 30/06/2012; Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số  14468 / BTC - CST  ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính, tạm thời doanh nghiệp chưa phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chênh lệch từ hoạt động hoán đổi cổ phiếu.


Đến năm 2013, Công ty PFV bị sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thì tại thời điểm sáp nhập, số cổ phiếu do Công ty PFV đang nắm giữ đã được chuyển đổi chủ sở hữu sang Tập đoàn Vingroup - Công ty CP nên Công ty PFV có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với thu nhập từ lãi do đầu tư cổ phiếu đối với các cổ phiếu đã được hoán đổi (bao gồm thu nhập từ việc hoán đổi cổ phiếu trước khi sáp nhập và thu nhập từ hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập).


Trường hợp Công ty PFV đã thực hiện sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thì Tập đoàn Vingroup - Công ty CP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty PFV nên Tập đoàn Vingroup - Công ty CP có trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư cổ phiếu thay Công ty PFV.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Các Vụ CST, PC (BTC), Thanh tra Tài chính, UBCK;

  • Các Vụ Thanh tra, PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.