Open navigation

Công văn 12267/TCHQ-GSQL Vướng mắc khi thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12267 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc khi triển khai thực hiện Quyết định  52 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  52 / 2015 / QĐ -  TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 trong nội dung Quyết định có một số điểm mới và thay đổi nếu không hướng dẫn kịp thời sẽ phát sinh vướng mắc như sau:


Tại Điều 5 Quyết định số  52 / 2015 / QĐ - TTg  quy định “Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới. Căn cứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới”.


Theo báo cáo của Cục Hải quan một số tỉnh biên giới thì đến thời điểm hiện tại chưa có Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới nào công bố danh sách các thương nhân đủ điều kiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở. Do đó, đến ngày 01/01/2016 thời điểm Quyết định có hiệu lực sẽ phát sinh vướng mắc trong làm thủ tục hải quan cho các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở, có thể gây ra tình trạng ách tắc hàng hóa.


Để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định  52 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tránh ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương có văn bản trao đổi với UBND các tỉnh biên giới đất liền sớm triển khai nội dung quy định tại khoản 1 Điều 5 nêu trên và hướng dẫn đối với trường hợp chưa kịp công bố danh sách doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới để Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh biên giới thực hiện đúng quy định.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)

  • Cục HQ Lạng Sơn (thay trả lời);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.