Open navigation

Công văn 79037/CT-HTr Chính sách thuế DN đối với nộp hồ sơ đăng ký thuế và điều chỉnh đăng ký thuế


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 79037 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 26, Keangnam Hà Nội Landmark Tower, Lô E6, KĐTM Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, MST: 0101145668)Trả lời công văn số AC - NTV / 2015 - 19 ngày 05/11/2015 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:


  + Điều 6 quy định địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:


  “Điều 6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế


  1. Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh nghiệp, thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 43 / 2010 / NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.”


  Căn cứ quy định trên, Công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp thì Công ty nộp hồ sơ đăng ký thuế và điều chỉnh đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 43 / 2010 / NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


 • Trường hợp Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam có phát sinh thay đổi kế toán trưởng không có chỉ tiêu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Công ty nộp tờ khai mẫu 08-MST tại bộ phận một cửa - Cục thuế TP Hà Nội.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.