Open navigation

Công văn 79064/CT-HTr Trả lời chính sách thuế doanh nghiệp phát sinh khoản lỗ


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  79064 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

(Địa chỉ: Số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội; MST: 0102264763)


Trả lời công văn không số ngày 21/09/2015 của Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ điểm 3, Điều 1 Thông tư số  18 / 2011 / TT - BTC  ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số  14 / 2008 / QH12  và hướng dẫn thi hành Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC :


3. Xác định các khoản thu nhập.


b) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục V Phần C như sau:


- Trong năm tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì được xác định như sau:Trường hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ tính vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lỗ nhưng phải đảm bảo phần chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó.


Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành TSCĐ mà TSCĐ này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh (không phân biệt doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh).


 • Căn cứ Điều 5 Thông tư số  179 / 2012 / TT - BTC  ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

  “Điều 5. Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động:


  Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động”.


 • Căn cứ khoản 2.20, Điều 6 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 07/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số  14 / 2008 / QH12  và hướng dẫn thi hành Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008, Nghị định số  122 / 2011 / NĐ - CP  ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp


 • Căn cứ khoản 2.22, Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


2.22. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).


Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.


Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả việc đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính...”.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:


+ Trường hợp Công ty phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỉ giá trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành TSCĐ và Công ty đã được Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra quyết toán thuế đến hết 2012 và treo lại toàn bộ số lỗ chênh lệch tỉ giá nêu trên vào chi phí trả trước thì Công ty hạch toán số lỗ chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số  179 / 2012 / TT -  BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.


+ Trường hợp Công ty phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỉ giá trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thì đề nghị Công ty hạch toán số lỗ chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại khoản 2.20, Điều 6 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 07/07/2012 và khoản 2.22, Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.


Đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 căn cứ thực tế hoạt động và hồ sơ để xem xét và hướng dẫn cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Pháp chế;

 • Phòng KT1;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.