Open navigation

Công văn 3530/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3530 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  837 / CT - TTr  ngày 11/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung công văn số  722 / CT - TTr  ngày 19/6/2014. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 2.2, mục I, phần H, Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:


  1. Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;


  2. Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.


Tại điểm 1.2, mục II, phần H Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  nêu trên quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:


“1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”


Tại điểm 1.2, mục III, phần H Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  nêu trên quy định miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:


“1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”


Căn cứ theo các quy định nêu trên và báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tại công văn số  837 / CT - TTr  ngày 11/7/2014 liên quan đến nội dung nêu tại công văn số  722 / CT - TTr  ngày 19/6/2014, trường hợp Công ty TNHH đầu tư thương mại Lạng Sơn là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 142043000006 do Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cấp ngày 03/12/2010 với dự án đầu tư Trung tâm thương mại (TTTM) Hồng Kông tại Khu cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Thực tế Công ty chỉ khai thác và vận hành TTTM Hồng Kông chính là Tòa nhà TTTM trước đây của Công ty phát triển thương mại và du lịch Lạng Sơn đã giải thể (dự án này trước đây đã được hưởng ưu đãi về thuế) thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư thương mại Lạng Sơn không được coi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.