Open navigation

Công văn 5356/CT-TTHT Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5356 / CT - TTHT 

V/v: Chi phí được trừ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Những Ngọn Đồi Vina

Địa chỉ: P1726, số 2 Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: 0312717177

Trả lời văn bản không ghi ngày (Cục Thuế nhận ngày 18/06/2014) của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có phát sinh chi phí thuê nhà làm văn phòng cho sáng lập viên ở trước khi thành lập doanh nghiệp (không phải là chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp) thì khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận

  • Như trên;

  • KT2;

  • Phòng PC;

  • Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.