Open navigation

Công văn 5469/CT-TTHT Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5469 / CT - TTHT 

V/v: Chính sách thuế

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP SX KD dịch vụ & xuất nhập khẩu quận 1

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM 

Mã số thuế: 0302555914


Trả lời văn bản số  111 / CV - CTY - 2014  ngày 20/06/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“...

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

...

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có thành lập Công ty TNHH ô tô HiNo Tây Nguyên (Công ty HiNo) 100% vốn của Công ty là pháp nhân độc lập do đó số lỗ của Công ty HiNo không được kết chuyển giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của Công ty khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận

  • Như trên;

  • KT3;

  • Phòng PC;

  • Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Ngọc Tâm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.