Open navigation

Công văn 2895/BNV-TL Truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo NĐ 09/1998/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2895 / BNV - TL 

V/v truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Trả lời công văn số  1735 / BHXH - BT  ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP  ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số  50 / CP  ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP ); sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số  2068 / LĐTBXH -  BHXH ngày 18 tháng 6 năm 2014, của Bộ Tài chính tại công văn số  9028 / BTC - HCSN  ngày 04 tháng 7 năm 2014, của Bộ Tư pháp tại công văn số  3201 / BTP - PLDSKT  ngày 22 tháng 7 năm 2014 và của Ban Tổ chức Trung ương tại công văn số  7024 - CV / BTCTW  ngày 14 tháng 7 năm 2014, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:


 1. Cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP  không hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng không đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 5 Mục III Thông tư liên tịch số  99 / 1998 / TTLT - TCCP - BTC - BLĐTBXH  ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP , mà thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số  99 / 1998 / TTLT - TCCP -  BTC-BLĐTBXH. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số  09 / 1998 / NĐ - CP  từ ngày 01 tháng 01 năm 1998 đến ngày Nghị định số  204 / 2004 / NĐ - CP  có hiệu lực thi hành để tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.


 2. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 để tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng tại Điểm 1 nêu trên được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số  03 / 2010 / TTLT - BNV - BTC - BLĐTB & amp ;XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số  92 / 2009 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Điểm 14 Khoản 9 Điều 1 Thông tư số  41 / 2009 / TT - BLĐTBXH  ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số  03 / 2007 / TT - BLĐTBXH  ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  152 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 3. Văn bản này thay thế ý kiến tại Tiết b Điểm 2 công văn số  31 / TCCP - ĐP  ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc trả lời về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã.


Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;

 • Bộ Tài chính;

 • Bộ LĐTBXH;

 • Bộ Tư pháp;

 • Ban Tổ chức Trung ương;

 • Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Duy Thăng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.