Open navigation

Công văn 3497/BHXH-TCKT Hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp của DN mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3497 / BHXH - TCKT 

V/v: hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.


Ngày 19/9/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký Hợp đồng nguyên tắc số  190914 / BHXH - NHNT  về hợp tác thu, thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và Vietcombank (gửi kèm Văn bản này). Để triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện ngay một số nội dung sau:


 1. BHXH tỉnh căn cứ vào Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT  chủ động phối hợp với chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” xây dựng và ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn toàn tỉnh theo Hợp đồng mẫu gửi kèm Văn bản này.


 2. BHXH tỉnh thực hiện và hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) thực hiện một số công việc sau:


  1. BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số  1111 / QĐ - BHXH  ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý số BHXH, thẻ BHYT (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng mẫu).


   Lưu ý:


   - Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank ngoài chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

   • BHXH tỉnh, BHXH huyện không lập danh sách đối với các doanh nghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


   • Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa BHXH tỉnh, BHXH huyện và chi nhánh Vietcombank trên địa bàn thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.


  2. Mở và sử dụng tài khoản


   • BHXH tỉnh mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietcombank (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT ) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lý theo phân cấp tại Quyết định số  1111 / QĐ -  BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.


   • BHXH huyện mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietcombank (Phụ lục số 02 kèm theo Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT ) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số  1111 / QĐ - BHXH  mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank.


   • BHXH tỉnh, BHXH huyện thông báo cho nhau và thông báo cho các doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất với chi nhánh Vietcombank số hiệu tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại chi nhánh Vietcombank và yêu cầu các doanh nghiệp này từ tháng  10 / 2014  nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản mới.


   • Việc quản lý và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” được thực hiện theo đúng các quy định tại Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT , Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đã ký giữa BHXH tỉnh và chi nhánh Vietcombank và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.


  3. Để triển khai thực hiện việc phối hợp thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất với chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”, BHXH tỉnh, BHXH huyện xác định ngay số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng  10 / 2014  của doanh nghiệp (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT ) để sau khi ký hợp đồng gửi cho chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.


 3. Tổ chức thực hiện


 1. Các tỉnh, huyện không có tên tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT  không thuộc phạm vi thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản này.

 2. BHXH tỉnh sao gửi BHXH huyện Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT  và Văn bản này; triển khai, hướng dẫn BHXH huyện thực hiện đầy đủ, đúng nội dung quy định tại các Điều, Khoản của Hợp đồng số  190914 / BHXH - NHNT  và Văn bản này.


 3. BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” và ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Văn bản này xong trước ngày 30/9/2014.


 4. Thời gian thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank: 06 tháng, bắt đầu từ ngày 01/ 10 / 2014  đến hết ngày 31/3/2015.


đ) BHXH tỉnh phối hợp với chi nhánh Vietcombank trên địa bàn đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/3/2015.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Giám đốc (để báo cáo);

 • Các PTGĐ;

 • Vietcombank (để phối hợp thực hiện);

 • Ban Thu;

 • Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Đình Khương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.