Open navigation

Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL Xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3510 / LĐTBXH - LĐTL

V/v xác định quỹ tiền lương của người lao động

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam


Trả lời công văn số  250 / CV - CT  ngày 26/8/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam về việc xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số  50 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ và điểm a, Khoản 2 Điều 8 Thông tư số  18 / 2013 / TT - BLĐTBXH  ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp công ty có năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện trong năm cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương thực hiện tăng so với thực hiện năm trước liền kề, trong đó năng suất lao động tăng 1% thì tiền lương được tăng thêm theo năng suất lao động không quá 0,8%; tiền lương tăng thêm theo lợi nhuận không quá 0,3% và phải bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân (theo năng suất lao động và lợi nhuận) thấp hơn mức tăng năng suất lao động.


Theo nội dung công văn số  250 / CV - CT  nêu trên, Công ty Thủy nông Đồng Cam có mức tăng năng suất lao động bình quân năm 2013 so với năm 2012 là 3,57% và lợi nhuận thực hiện năm 2013 cao hơn so với thực hiện năm 2012. Theo quy định trên thì tiền lương của người lao động năm 2013 được điều chỉnh tăng theo năng suất lao động và lợi nhuận nhưng phải bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân thực hiện năm 2013 so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 (theo năng suất lao động và lợi nhuận) không được vượt quá mức tăng năng suất lao động là 3,57%.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Tống Văn Lai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.