Open navigation

Công văn 3695/LĐTBXH-LĐTL Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3695 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai


Trả lời công văn số  974 / LĐTBXH - LĐTL  ngày 16/9/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. Việc điều động người lao động chuyển công tác sau ngày 01/01/1995 là không đúng quy định của pháp luật.


  2. Theo quy định tại Khoản 1, 2 mục II Thông tư số  15 / 2001 / TT - BTCCBCP  ngày 11/4/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số  68 / 2000 / NĐ - CP  ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thì công việc lái xe trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được thực hiện thông qua ký kết một trong các hình thức hợp đồng: hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng dịch vụ. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp giữa các bên theo các quy định hiện hành của pháp luật về hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản và hợp đồng dịch vụ. Trong đó, hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.


Căn cứ vào các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của ông Trần Quốc Toán (theo nội dung công văn số  974 / LĐTBXH - LĐTL  của quý Sở) thì ông Toán có thời gian làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai theo chế độ hợp đồng lao động từ tháng  4 / 2003  đến hết tháng  01 / 2012  thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từ ngày 06/2/2012, ông Toán ký kết hợp đồng lao động với Ban điều phối dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn đến tháng  02 / 2014  thì chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, Ban điều phối dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Toán đối với thời gian thực tế làm việc tại Ban điều phối dự án. Đối với thời gian ông Toán làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thì đề nghị quý Sở hướng dẫn người lao động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn người lao động thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.