Open navigation

Công văn 6814/CT-TTHT Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6814 / CT - TTHT 

V/v: chi phí được trừ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Công Ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)

Địa chỉ: Lầu 3 Toà Nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: 0310671135


Trả lời văn thư số JJMEDVNFIN/2014/07/01 ngày 29/07/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2012, năm 2013) quy định các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:

Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

…”

Trường hợp Công ty kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế, các sản phẩm chuẩn đoán y khoa, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng, khi nhập khẩu hàng hóa có phát sinh các chi phí như thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, chi phí nhập hàng (lưu công, lưu kho, bốc xếp...)... thì đối với kỳ tính thuế TNDN năm 2013, tổng số chi phí được trừ làm căn cứ tính mức khống chế quy định tại Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số  123 / 2012 / TT - BTC  đối với hoạt động kinh doanh thương mại không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra, trong đó giá mua của hàng hóa bán ra không bao gồm thuế nhập khẩu và các khoản chi phí vận chuyển, chi phí nhập hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P. KT2;

  • P. PC;

  • Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.