Open navigation

Công văn 4281/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  4281 / TCT - KK

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở phản ảnh của một số Cục Thuế liên quan đến thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/ 12 / 2013  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/ 12 / 2013  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

 1. Cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của các tháng, quý từ năm 2013 chuyển sang năm 2014 và đảm bảo đủ điều kiện từ 12 tháng hoặc 4 quý trở lên, hoặc tổng thời gian bao gồm cả khai tháng, khai quý từ 12 tháng trở lên liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC .

 2. Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ lũy kế các tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), lũy kế các quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Công ty đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC .

  Trường hợp NNT có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ luỹ kế các tháng từ 300 triệu trở lên nhưng vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì khi tính số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn theo quy định tại Khoản 4 Điêu 18 Thông tư  219 / 2013 / TT - BTC , chỉ tiêu Doanh thu xuất khẩu trong kỳ và chỉ tiêu Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế GTGT (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) là doanh thu của tháng, quý trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế mà cơ sở kinh doanh khai dừng khấu trừ và đề nghị hoàn thuê đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

  Trường hợp cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế liên quan đến nội dung hướng dẫn Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên trước ngày Công văn này thì không xử lý lại theo Công văn này.

 3. Căn cứ Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản ly thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ: Trường hợp người nộp thuế có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến hết tháng  12 / 2013  thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 "Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau" (không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 "Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn") của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng  12 / 2013  (hoặc quý  IV / 2013  đối với trường hợp khai theo quý), và đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 "Thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang" để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2014 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng  12 / 2013  (hoặc 

  quý  IV / 2013  đối với trường hợp khai theo quý) làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với số thuế GTGT đã chuyển khấu trừ cho các kỳ tính thuế tiếp theo đó.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các vụ: PC, CST (BTC);

 • Các vụ: PC, CS (TCT);
 • Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.