Open navigation

Công văn 4435/TCT-DNL Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4435 / TCT - DNL 

V/v: Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái


Trả lời công văn số  1232 / CT - KTT  ngày 20/06/2014 và công văn số  1811 / CT - KTT  ngày 29/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái vướng mắc về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:


“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”.


Tại khoản 2 điều 15 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:


“2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.


  1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).


    Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.


  2. Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ…”.

Theo công văn của Cục Thuế Yên Bái, Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tập đoàn (quyết toán thuế TNDN, lập Báo cáo tài chính tập trung tại Văn phòng Tập đoàn) thực hiện nhiệm vụ nhận điều chuyển hàng hóa từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội để bán tại Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái. Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái thực hiện bán hàng hóa và nộp toàn bộ số tiền bán hàng vào tài khoản chuyên thu của Tập đoàn mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch I theo phân cấp quản lý của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được quy định cụ thể tại các văn bản nội bộ. Bản chất ở đây không phải là quan hệ mua bán hàng hóa giữa hai pháp nhân độc lập và không phải là quan hệ thanh toán tiền mua hàng hóa.


Căn cứ phản ánh thực tế nêu trên, Tổng Cục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra, đối chiếu cụ thể trường hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội điều chuyển hàng hóa cho Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái, nếu đảm bảo việc xuất hóa đơn cho Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái, kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đúng quy định và Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái thực hiện bán hàng hóa và nộp toàn bộ số tiền bán hàng của các hóa đơn này vào tài khoản chuyên thu của Tập đoàn mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch I thì Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP Hà Nội;

  • Vụ: CS, KK&KTT, PC;

  • Website TCT;

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.