BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10666 / BCT - XNK

V/v thực hiện công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP TM Kylin - GX668

Địa chỉ: 68 Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số 02 / ĐKC ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Công ty CP TM Kylin - GX668 về việc thực hiện công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương hướng dẫn Điều 1 công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28 tháng 5 năm 2014 như sau:


Xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 cho hợp đồng thương mại ký trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 gồm:


  • Công văn của ngân hàng nơi doanh nghiệp thanh toán (do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng ký) xác nhận về hợp đồng và chứng từ thanh toán;


  • Bản sao chứng từ thanh toán của doanh nghiệp trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 (có đóng dấu sao y bản chính của đại diện có thẩm quyền của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán), dẫn chiếu số và ngày hợp đồng thương mại và các phụ lục (nếu có) ký trước ngày 12 tháng 5 năm 2011;


  • Bản sao hợp đồng thương mại doanh nghiệp đã sử dụng để xuất trình ngân hàng làm thủ tục thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm được lưu tại ngân hàng, được ngân hàng đóng dấu giáp lai cùng với công văn xác nhận nêu trên.


Bộ Công Thương thông báo để doanh nghiệp được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Tài chính;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • TCHQ;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, XNK (2).


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh