Open navigation

Công văn 4055/LĐTBXH-LĐTL Trợ cấp thôi việc cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4055 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking

(Số 475 đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)


Trả lời công văn số  39 / TOMKING  ngày 20/10/2014 của Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.


  2. Theo hồ sơ gửi kèm công văn số  39 / TOMKING  nêu trên thì tháng  6 / 2009 , ông Cao Văn Quát được cử làm người đại diện chuyên trách phần vốn góp của Nhà nước và được bổ nhiệm giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc tại Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu (nay là Công ty cổ phần Thức ăn thủy sản Tomking) theo Quyết định số  11 / 2009 / QĐBN - HĐQT  ngày 05/ 6 / 2009  của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, không thuộc đối tượng áp dụng hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số  44 / 2003 / NĐ - CP  ngày 09/5/2003 của Chính phủ. Vì vậy, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Lao động nêu trên, khi ông Quát thôi việc (tháng  8 / 2014)  thì Công ty cổ phần Thức ăn thủy sản Tomking không có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với ông Quát.


Đối với thời gian ông Quát làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu thì đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.