Open navigation

Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL Xin ý kiến hướng dẫn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4078 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v: xin ý kiến hướng dẫn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

(Số 74, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)


Trả lời công văn số  269 / CV - TC  ngày 05/9/2014 của quý Công ty về việc xin ý kiến giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.


  2. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số  07 / 2010 / TT - BYT  ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định phải có giấy đề nghị giám định khả năng lao động của người lao động.


Theo các quy định trên và nội dung công văn số  269 / CV - TC  của Công ty thì ông Nguyễn Đăng Hòa (sinh ngày 12/7/1955) có thời gian công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội là 39 năm 2 tháng nay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, ông Hòa không có nguyện vọng giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định thì khi ông Hòa chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Hòa theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động nêu trên.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.