Open navigation

Công văn 4229/BLĐTBXH-BTXH Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  4229 / BLĐTBXH - BTXH 

V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội


Trả lời công văn số  5100 / UBND - VX  ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên của thành phố Hà Nội năm 2014; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 đã cấp cho các đối tượng là người trên 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Từ 01/01/2015 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế.


Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trọng Đàm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.