Open navigation

Công văn 2985/BXD-HDXD Giải đáp vướng mắc về thu phí thẩm tra thiết kế


BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2985  / BXD - HĐXD 

V/v Giải đáp vướng mắc về thu phí thẩm tra thiết kế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số  972 / SXD - KTVL  ngày 29/10/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến chi phí thẩm tra thiết kế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ban hành các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành. Vướng mắc được nêu tại Công văn số  972 / SXD - KTVL  về thu phí thẩm tra thiết kế từ trước thời điểm Thông tư số  75 / 2014 / TT - BTC  ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có hiệu lực ngày 1/8/2014 không thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Bộ Xây dựng.

Để đảm bảo thu phí thẩm tra thiết kế được đ ng quy định, yêu c u Sở Xây dựng Sóc Trăng có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, để Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, HĐXD (NVV - 3).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.