Open navigation

Công văn 4384/LĐTBXH-LĐTL Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4384 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam


Trả lời công văn số  6046 / TKV - TCCB  ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc xếp lương chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Trong thời gian Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chưa xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số  49 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Tập đoàn về việc xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2014 đối với 02 viên chức đủ tiêu chuẩn của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin thuộc Tập đoàn (phụ lục đính kèm).


  2. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch kỹ sư cao cấp, chuyên viên cao cấp đối với 02 viên chức nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh HuânPHỤ LỤC


DANH SÁCH VIÊN CHỨC XẾP LƯƠNG NGẠCH KỸ SƯ CAO CẤP, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Kèm theo công văn số  4384 / LĐTBXH - LĐTL  ngày 18 tháng 11 năm 2014)


TT

Họ và tên

Chức vụ / đơn vị

Ngạch

Bậc

Hệ số


1


Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - TCT Công nghiệp Hóa chất mỏ

- Vinacomin


CVCC


2/4


5,92


2


Trần Thế Thành

Phó trưởng phòng Kế hoạch điều hành - TCT Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin


CVCC


2/4


5,92

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.