Open navigation

Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4541 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Đà Nẵng)


Trả lời công văn số  1059 / FVD - NS  ngày 10/11/2014 của quý Công ty về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động thì mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.


  2. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.


Theo nội dung công văn số  1059 / FVD - NS  và các quy định nêu trên, trường hợp Công ty quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là nghỉ 6  ngày / tháng  và đã ghi vào trong nội quy lao động, nếu Công ty huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động nêu trên.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Đà Nẵng) biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Tống Văn Lai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.