Open navigation

Công văn 5135/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5135 / TCT - CS 

V/v Chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  7759 / CT - TTHT  ngày 19/9/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:


    “5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:...


    d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”


  • Tại điểm 2.2 mục I phần H Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau: ...


d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”.


Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật thuế và theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số  7759 / CT - TTHT  nêu trên nếu thực tế Công ty TNHH phát triển phần mềm VNG đáp ứng điều kiện lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.