Open navigation

Công văn 19851/SLĐTBXH-LĐ Báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 19851 / SLĐTBXH - LĐ

Về báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: - Ban Quản lý các KCX và CN thành phố;

Ban Quản lý KCN cao thành phố;

Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện;

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.


Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp cuối năm 2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện tốt việc trả lương vào thời điểm cuối năm 2014 và trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015, cụ thể như sau:

 1. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

  1. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong năm 2014, doanh nghiệp tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai kế hoạch thưởng cho người lao động trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của đơn vị, cụ thể:

   • Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015 trước ngày 31/12/2014 để người lao động rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi, hỗ trợ khác, thời gian nghỉ Tết và thời điểm thực hiện.

   • Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, thống nhất phương án giải quyết.

  2. Doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

  3. Báo cáo tiền lương năm 2014 và tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015:

  Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Lao động

  • Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm công văn này và gửi trước ngày 31/12/2014 về địa chỉ sau:

   • Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: gửi báo cáo về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại 38.295.900.

   • Đối với các doanh nghiệp trong các Khu chế xuất và Công nghiệp: gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, điện thoại 38.232.575.

   • Đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao: gửi báo cáo về Phòng Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, điện thoại 37.360.293.

  Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/01/2015 để tổng hợp chung.

 2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao:

 1. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015. Rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác trả lương, trả thưởng để thông tin về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp giải quyết kịp thời.

 2. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, trước hết ở những doanh nghiệp thường xảy ra việc vi phạm pháp luật lao động, xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy định pháp luật lao động.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo các số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn kịp thời ./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ LĐTBXH (để báo cáo);

 • UBNDTP (để báo cáo);

 • BCĐ Xây dựng QHLĐ (để báo cáo);

 • Liên đoàn Lao động thành phố (để phối hợp)

 • Ban Quản lý KCN-KCN; (để triển khai đến các trên địa bàn)

 • Ban Quản lý KCN cao; DN (để triển khai đến các trên địa bàn)

 • Các Phòng LĐ-TB&XH;

 • Giám đốc Sở Trần Trung Dũng (để báo cáo);

 • Thanh tra Sở (để thực hiện);

 • Lưu: VP Sở, Phòng LĐ-TL-TC (Cg).

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Huỳnh Thanh Khiết

  • Tên doanh nghiệp:

  • Địa chỉ:

  • Điện thoại:


BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NĂM 2014 VÀ

KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH 2015

(Báo cáo trước ngày 31/12/2014)

1. Tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết:


1

Tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương, thưởng từ quỹ lương và các khoản có tính chất như lương):

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2013

Thực hiện năm 2014

1.1

Tiền lương bình quân (1)

1. 000đ / người / tháng

………..

………..

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng (2)

người

………..

………..

1.2

Tiền lương cao nhất

1. 000đ / tháng

………..

………..

1.3

Tiền lương thấp nhất tại DN (trả cho người làm đủ ngày công trong tháng)

1. 000đ / tháng


………..


………..

Tổng số lao động nhận tiền lương thấp nhất

người

………..

………..

2

Tiền thưởng dịp Tết Dương lịch

Đơn vị tính

Thực hiện Tết Dương lịch 2014

Ước thực hiện Tết Dương lịch 2015

2.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1. 000đ / người

………..

………..

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Dương lịch

người

………..

………..

2.2

Tiền thưởng cao nhất

1. 000đ / người

………..

………..

2.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1. 000đ / người


………..


………..

Tổng số lao động nhận mức thưởng thấp nhất

người

………..

………..

3

Tiền thưởng dịp Tết Âm lịch

Đơn vị tính

Thực hiện

Tết Âm lịch

2014

Ước thực hiện

Tết Âm lịch

2015

3.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1. 000đ / người

………..

………..

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Âm lịch

người

………..

………..

3.2

Tiền thưởng cao nhất

1. 000đ / người

………..

………..

3.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1. 000đ / người


………..


………..

Tổng số lao động nhận mức thưởng thấp nhất

người

………..

………..

 1. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án):

  • Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước □

  • Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước □

  • Doanh nghiệp dân doanh □

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài □

 2. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi nhận ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trên tổng doanh thu):

  …………………………………………………………………………………………………

 3. Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đã được đăng ký với cơ quan quản lý lao động tại địa phương hay chưa?

  • Có □ Chưa

 4. Mức lương thấp nhất (bậc 1) trong hệ thống……..…..………(1.000 đồng / tháng) . thang lương, bảng lương áp dụng kể từ ngày 01/01/2014

 5. Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2015 hay không?

  • Có □ Không

   Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân:


 6. Dự kiến thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2015: ……….ngày

 7. Các hình thức hỗ trợ khác đối với người lao động vào dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2015 (ví dụ quà Tết, hỗ trợ tàu, xe…):

 • Có □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp vui lòng ghi nhận cụ thể hình thức hỗ trợ:Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…….tháng…….năm……..

Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tiền lương bình quân: bằng tổng quỹ tiền lương cả năm (gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng từ quỹ lương và các khoản phụ cấp lương được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh) chia cho tổng số lao động thực tế bình quân sử dụng trong tháng, sau đó chia cho 12.

(2) Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng: được tính bằng tổng số lao động của 12 tháng cộng dồn chia cho 12.

(3) Tiền thưởng bình quân: bằng quỹ tiền thưởng (đối với thưởng Tết Dương lịch là tổng tiền thưởng Tết Dương lịch, đối với Tết Âm lịch là tổng tiền thưởng tết Âm lịch) chia cho tổng số lao động được xét thưởng.

* Công văn số 19851 / SLĐTBXH - LĐ / / www .sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/" style=" color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt;" target="_blank">ngày 08/12/2014 về báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015, doanh nghiệp có thể tải về từ trang điện tử của Sở theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn (đường dẫn: Văn bản pháp luật → Lao động) ./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.