Open navigation

Công văn 17968/BTC-TCT Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 17968 / BTC - TCT

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.


Trả lời công văn số 2666 / UBND - KTTC ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc kiến nghị hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Brotex (Việt Nam), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


- Tại điểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:


“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:


……


đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng / năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.


 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.


Số lao động quy định tại Điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động làm việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bán thời gian và lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 01 năm.”


 • Tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP quy định:


  “Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:


  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này”.

 • Tại điểm a, Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định về dự án đầu tư mới như sau:


  “Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”


 • Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế có hướng dẫn:


3. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/06/2014 như sau:


đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng / năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng / năm ).


 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt điều kiện sử dụng số lao động thường xuyên bình quân năm trên 3.000 lao động).


Số lao động quy định tại điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động làm việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bán thời gian và lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm.


Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40 / 2009 / TT - BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm này (không kể bị chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải kê khai, nộp sổ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của các năm trước (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Theo trình bày của UBND tỉnh Tây Ninh, trường hợp Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 452043000191 ngày 18/12/2012 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp, ngày 10/01/2014 Công ty có điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu dự án đầu tư của Công ty TNHH Brotex thực hiện giải ngân đủ vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng chậm nhất là tháng 12 / 2015 (không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 12 / 2012) và sử dụng trên 3000 lao động sau 3 năm kể từ năm có doanh thu từ dự án đầu tư thì thu nhập của Công ty TNHH Brotex từ dự án đầu tư này sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới có quy mô vốn đầu tư lớn theo quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 15 và điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP của Chính phủ.


Bộ Tài chính trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Ban quản lý KKT tỉnh Tây Ninh;

 • Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;

 • Vụ CST, Vụ PC- BTC;

 • Lưu: VT, TCT (VT,CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.