Open navigation

Công văn 4787/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động


BỘ LAO ĐỘNG –

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4787 / LĐTBXH - LĐTL

V/v giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Quảng Ninh

(Đ/c: Tổ 9, khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 20 / CV - CPXLBĐ / 2014 ngày 26/11/2014 của Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33 / 2012 / TT - BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn Nghị định số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó. Trường hợp người lao động chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm thì ngoài thời gian tính trả trợ cấp thôi việc nêu trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động thuộc Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Quảng Ninh (có tên trong danh sách lao động từ công ty cổ phần hóa chuyển sang làm việc) chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Quảng Ninh có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33 / 2012 / TT - BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Quảng Ninh biết và thực hiện./.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Minh Hào

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.