Open navigation

Công văn 5676/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5676/TCT-CS

V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên.

(Địa chỉ: KCN Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 110/2015/CV/E-BLOCK ngày 15/10/2015 của Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên về chính sách thuế TNDN, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Liên quan đến các vướng mắc của Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên về chính sách thuế TNDN, Bộ Tài chính đã có công văn số 5672/TCT-CS ngày 18/12/2014 và công văn số 7273/BTC-TCT ngày 02/06/2015 gửi Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên.

 2. Đến nay, Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên tiếp tục có công văn số 110/2015/CV/E-BLOCK nêu trên hỏi về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

 1. Ưu đãi thuế đối với Dự án Nhà máy sản xuất gạch bê tông nhẹ-giai đoạn 1:

  Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ như sau :

  "3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)."

  Tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/20 I3/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

  "c) Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009-năm 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015."

  • Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc bổ sung khoản 2b Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   "2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009-năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

 2. 2c. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa thuộc địa bàn ưu đãi thuế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao), đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 thuộc địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật
  số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên thành lập ngày 21/10/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103011601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp và được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000080 ngày 22/01/2009 cho giai đoạn 1- Dự án nhà máy sản xuất gạch bê tông nhẹ E- Block thực hiện tại Cụm công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An; Ngày 24/6/2011, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1016/TTg-KTN, trong đó chấp thuận việc chuyển đổi các cụm công nghiệp thành các khu công nghiệp của tỉnh Long An (gồm Khu công nghiệp Thịnh Phát).
  Theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014, nếu Công ty vẫn đáp ứng điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


 3. ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng


  • Tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định: áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; . . .

  • Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định như sau: 5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;

  • Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 8756407612 ngày 04/8/2015 với nội dung mở rộng Nhà máy sản xuất bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp); Dự án được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm của Công ty thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ, Nếu dự án đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại căn cứ theo điều kiện thực tế Công ty đáp ứng (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi).

Đề nghị Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên căn cứ tình hình thực tế tại Công ty, liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể theo đúng quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cục Thuế tỉnh Long An;

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.