Open navigation

Công văn 3831/TCT-CS Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3831 / TCT - CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4503 / CT - KT2 ngày 22/7/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  1. Ưu đãi thuế TNDN và xử phạt vi phạm pháp luật thuế.


    • Về xử phạt vi phạm pháp luật thuế đối với số thuế TNDN khai sai năm 2007, 2008 của Công ty TNHH Grey Global Group Việt Nam, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế nêu tại công văn số 4503 / CT - KT2 ngày 22/7/2013.


    • Về nội dung giảm 30% thuế TNDN phải nộp quý IV / 2008 theo Thông tư số 03 / 2009 / TT - BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đối với trường hợp của Công ty TNHH Grey Global Group Việt Nam đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 1982 / TCT - CS ngày 17/6/2013 gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


  2. Về xử phạt khai sai, chậm nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập từ hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ:


Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn riêng về xử phạt khai sai, chậm nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập từ hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.