Open navigation

Công văn 3826/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3826 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.


Trả lời công văn số 648 / CT - TTHT ngày 5/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14 / 2008 / QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122 / 2011 / NĐ - CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: "3. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô…) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."


Căn cứ các quy định nêu trên, theo quy định của Luật thuế TNDN số 14 / 2008 / QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa về môi trường không được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ xã hội hóa về môi trường.


Kể từ ngày 01/01/2014, thực hiện theo quy định tại của Luật thuế TNDN số 32 / 2013 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 14 / 2008 / QH12 .


Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn các đơn vị theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b)KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.