Open navigation

Công văn 3997/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3997 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10004 / CT - TTHT ngày 3/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 2.4, Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:


"2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01 / TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh".


Căn cứ quy định nêu trên, Công ty mua giống cây cao su của hộ nông dân tự sản xuất trực tiếp bán ra thì được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01 / TNDN kèm theo Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính).


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - TCT

  • Lưu: VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.