Open navigation

Công văn 4511/TCT-CS Trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 4511 / TCT - CS

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

- Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam

(Đ/c: Xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


Trả lời công văn số 20130925 / CV - PCV ngày 25/9/2013 của Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Ngày 16/5/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 6104 / BTC - TCT gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam.


Trường hợp thực tế Công ty đáp ứng các điều kiện được nêu tại công văn số 4312 / BKHĐT - QLKKT ngày 13/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp chế xuất theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN đến hết năm 2011.


Cục thuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực tế của Công ty, đối với tỷ lệ % doanh thu bán nguyên liệu, bán thành phẩm cho doanh nghiệp nội địa để SX hàng xuất khẩu và hoạt động này đã được cơ quan Hải quan cho phép mở tờ khai hàng hóa xuất nhập tại chỗ theo quy định (theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4312 / BKHĐT - QLKKT ) thì mới đủ điều kiện để hưởng ưu đãi theo điều kiện doanh nghiệp chế xuất.


Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.