Open navigation

Công văn 5194/LĐTBXH-LĐTL Công văn 5194/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5194 / LĐTBXH - LĐTL

V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn

(Địa chỉ: Tòa nhà V, Khu đô thị mới Him Lam, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 1244 / CV - NSG - TCHC ngày 06/12/2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó kể từ ngày này, khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hoạt động lao động ở doanh nghiệp đó; khi chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. Mặt khác, theo quy định tại Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật lao động; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.


Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung công văn số 1244 / CV - NSG - TCHC ngày 06/12/2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ có trách nhiệm chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho bà Lương Thị Ngọc Hương đối với thời gian làm việc của bà Hương tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Chi nhánh Nam Sài Gòn biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.