Open navigation

Công văn 171/CT-HTr Chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 171 / CT - HTr

V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần ĐTK

(Địa chỉ: Số 11 Ngõ 74 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

MST: 0101062997

Trả lời công văn số 499 / 2013 / ĐTK ngày 11/12/2013 của Công ty cổ phần ĐTK hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14 / 2008 / QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122 / 2011 / NĐ - CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:


+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:


"1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2. Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật."


+ Tại Khoản 2.4 Điều 6 quy định:


"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm"


... 2.4 Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01 / TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng; dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế."


- Căn cứ Tiết b Khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 64 / 2013 / TT - BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51 / 2010 / NĐ - CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:


"Điều 14. Lập hóa đơn


1. Nguyên tắc lập hóa đơn


b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mướn hoặc hoàn trả hàng hóa..."


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thu mua nông sản của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất bán ra nếu Công ty có lập bảng kê theo đúng quy định (mẫu 01 / TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/07/2012) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng thì khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Trường hợp Công ty thu mua nông sản của các tổ chức, cá nhân khác không phải mua của người sản xuất trực tiếp bán ra thì phải được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, các khoản chi này phải có đầy đủ hóa đơn theo quy định.


Cục thuế Thành phố Hà nội trả lời Công ty cổ phần ĐTK biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P. Kiểm tra 4;

  • P. Pháp chế;

  • Lưu VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Thái Dũng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.