Open navigation

Công văn 38/TCT-CS Trả lời chính sách thuế


image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_001 .png" height="95" width="1">

BQ TAI CHINH

TONG Cl)C THUE


S6: ·38 ITCT-CS

v/v tra lai chinh sach thu

image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_002 .png" height="1" width="211">

CO.NG HOA xA HO.I CHU NGHiA VIE.T NAM

D<}c lp - Tl]' do - Hnh phuc


image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_003 .png" height="1" width="203">

Ha N(J i, ngay fi thangi. nam 201+


Kfnh gui:


 • C\lc thuS thfillh ph6 H6 Chi Minh;

 • Cong ty TNHH XNK Hoang Phi Quan.

  (251 Le Van Chi, P. Linh Trung, Qu<Jn Thu Due, TP.HCM)


  Tra lCTi cong van s6 5405 / CT - TTr3 ngay 14/8/2013 cua C\lc thuS thanh ph6 H6 Chi Minh, Cong van s6 28 / CV ngay 15/8/2013, Cong van s6 29 / CV ngay 15/8/2013 cua Cong ty TNHH XNK Hoang Phi Quan vS vuemg mc chinh sach thuS thu nh?p doanh nghip cua Cong ty TNHH XNK Hoang Phi Quan (Cong ty Hoang Phi Quan), T6ng C\JC ThuS c6 y kiSn nhu sau:

  • Khoan 8 DiSu 3 Lu?t Dftu tu duqc Qu6c h()i thong qua ngay 29/11/2005 c6 hiu lµc thi hanh tlr ngay 1/7/2006 quy djnh: "Dµ an dftu tu la t?p hqp dS xu&t bo v6n trung va dai h;;m dS tiSn hanh cac hot d()ng dftu tu tren dia ban C\l thS, trong khoang thai gian xac djnh."

  • Diu 45 Lu?t Du tu nam 2005 quy djnh:

   "DiSu 45. Thu t\lc dang ky dftu tu d6i v6i dµ an dftu tu trong nu6c

   1. D6i v6i dµ an dftu tu trong nu6c c6 quy mo v6n du tu du6i muai lam cy dbng Vit Nam va khong thu()c Danh m\lc linh vµc dftu tu c6 diSu kin thi nha dftu tu khong phai lam thu t\}c dang ky dftu tu.

   2. D6i v6i dµ an dftu tu trong nu6c c6 quy mo v6n dftu tu tlr muai lam cy dbng Vit Nam dSn du6i ba tram cy dbng Vit Nam va khong thu()c Danh mvc linh vµc

    dftu tu c6 diSu kin thi nha dftu tu lam thu 1\lc dang ky du tu theo mu ti ca quan nha nu6c quan ly du tu c&p tinh.

    Truong hqp nha dftu tu c6 yeu cftu d.p Gifty chung nh?n du tu thi ca quan nha nu6c quan ly dftu tu cftp tinh cftp Gifty chung nh?n dftu tu".

  • DiSu 43 Nghi djnh s6 108 / 2006 / ND - CP ngay 22 thang 9 nam 2006 cua Chinh image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_004 .png" height="47" width="0"> ·phu quy dinh: ·

"Dang k)r dftu tu d6i v6i dµ an d§.u tu trong nu6c

 1. Nha du tu trong nu6c phai dang ky dftu tu d6i v6i dµ an du tu trong nu6c c6 quy mo v6n dftu tu ru 15 cy d6ng Vit Nam dSn duai 300 tY dbng Vit Nam va thu()c cac truang hqp sau:

  image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_005 .png" height="44" width="0">

  1. Dµ an khong thu()c linh vµc dftu tu c6 diSu kin quy dinh ti DiSu 29 cua Lut Du tu;

  2. Dµ an khong thu()c d6i tuqng quy dinh ti khoan 1 DiSu 37 Nghi dinh nay.


  image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_006 .png" height="2" width="320">

 2. Nha dclu tu dang ky dclu tu t:;ii ca quan tiSp nhn h6 sa d1,r an dclu tu quy dinh t:;ii Diu 40 Nghi dinh nay.

 1. Ca quan tiSp nhn h6 sa dµ an dftu tu trao gifty bien nh ngay sau khi nhn duqc van ban dang ky dftu tu.

 2. Truang hqp nha dclu tu c6 yeu cftu cftp Gifty chilng nhn dclu tu hoc xac nhn uu dai dclu tu thi ca quan cftp Gifiy chilng nhn dftu tu can cu vao rn)i dung van

  ban dang kY dclu tu dS cftp Gifty chilng nh?n dftu tu trong thai h:;in 15 ngay lam vic kS tir ngay nh?n duqc van ban dang kY dftu tu hqp l.

 3. Trong thai h?TI 7 ngay lam vic kS tir ngay cftp Giy chilng nh?n dftu tu, ca quan cftp Gifty chilng nh?n dftu tu sao giri Gifty chilng nh?n dftu tu dSn B9 KS ho:;ich va Dftu tu, B() Tai chinh, B() Thuang m?i, B() Tai nguyen va Moi truang, Ngan hang Nha nu6c Vit Nam, B9 quan ly nganh va cac ca quan co lien quan."

Can cu quy dinh phap lu?t vS dftu tu neu tren va quy dinh phap lu?t vS thuS thu nhp doanh nghip, giao Cvc thuS TP. HB Chi Minh kiSm tra hB sa cv thS cua Cong ty Hoang Phi Quan, nSu Cong ty da lam thu tvc dang kY dftu tu v6i Sa KS ho:;ich dftu tu thanh ph6 HB Chi Minh t:;ii thai diSm co dµ an dftu tu, dBng thai da ke khai v6i ca

quan thuS, ca quan thuS cfing da xac dinh dµ an dftu tu cua Cong ty duqc huang uu dai thi Cong ty tiSp tvc duqc huang uu dai v6i doanh nghip m6i thanh l?p tu dµ an dftu tu theo quy djnh.

Theo trinh bay cua Cvc thuS, Cong ty duqc thanh l?p theo Gifty chung nh?n dang kY kinh doanh s6 410204114 7 ngay 1717 / 2006 do Sa KS hO?Ch va Dftu tu cftp

(tru6c ngay Nghj djnh s6 108 / 2006 / ND - CP c6 hiu lµc thi hanh) nen Cvc thuS cfui ra soat d6i chiSu danh mvc uu dai dftu tu vS thuS thu nh?p doanh nghip quy djnh t<:ti Nghi dinh s6 164 / 2003 / ND - CP ngay 22112 / 2003 cua Chinh phu v6i nganh nghS thµc tS ho:;it d()ng cua Cong ty dS xac dinh muc uu dai thus thu nh?p doanh nghip phu hqp v6i quy dinh va diSu kin thµc tS Cong ty dap ung.

r

T6ng C\lC Thus tra lai dS cac dan vi biSt./.image src="38_TCT_CS_2014_Vv_Tra_loi_chinh_sach_thue / Image_007 .gif" height="163" width="392">

Nui nhn:

- Nhu tren;

- Vv PC;

- Luu: VT;CS (2b).

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.