Open navigation

Công văn 1218/TCT-KK Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty quốc phòng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1218 / TCT - KK

V/v nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014


Kính gửi: Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng.


Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 16741 / BTC - TCT ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng.


Căn cứ công văn số 4290 / CTC - TCDN ngày 19/12/2013 của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng về việc nộp thuế TNDN năm 2012 và tạm nộp thuế TNDN quý IV năm 2013 của các công ty quốc phòng.


Căn cứ công văn số 940 / CT - KTT ngày 24/2/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng.


Căn cứ công văn số 907 / CTC - TCDN ngày 25/3/2014 của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng về việc nộp thuế TNDN năm 2012 của Binh đoàn 15.


Số liệu thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng công ty 15 đã được Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng xác định tại công văn số 4290 / CTC - TCDN ngày 19/12/2013 có sai lệch về cơ quan thu, cụ thể: Hai công ty con của Tổng công ty 15 là Công ty TNHH MTV 732 và Công ty TNHH MTV 78 đóng quân trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của hai công ty này được nộp tập trung về công ty mẹ là Tổng công ty 15. Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Tổng công ty 15 về Kho Bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai. Để thực hiện đúng quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và Luật Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng.


  • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Công ty TNHH MTV 732 số tiền: 730.862.116 đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Công ty TNHH MTV 78 số tiền: 517.821.982 đồng vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký công văn này.


  • Số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Công ty TNHH MTV 732 và Công ty TNHH MTV 78 mà Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng đã nộp về Kho Bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai được coi là số nộp thừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng sẽ bù trừ với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quyết toán năm 2013 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Tổng cục Thuế thông báo để Quý Cục biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ I (BTC);

  • Vụ DTTT (TCT);

  • Cục thuế tỉnh Kon Tum, Gia Lai;

  • Lưu: VT, KK.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trần Văn Phu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.