Open navigation

Công văn 1411/TCT-CS Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1411 / TCT - CS

V/v Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Gia Lai;

- Công ty Cổ phần Ayun Thượng.

(114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 146 / CV - GAC ngày 20/12/2013 của Công ty Cổ phần Ayun Thượng về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công văn số 3694 / CT - THNVDT ngày 05/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc trả lời ƯĐĐT đối với dự án Thủy điện Ayun Thượng 1A. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Điểm 6.1.2, Mục 6 Thông tư số 88 / 2004 / TT - BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính quy định:


"6.1.2- Thay đoạn cuối từ "Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế…" cho đến hết điểm 1 bằng đoạn mới như sau:


"Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:


  • Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;


  • Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64 / 2002 / NĐ - CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 103 / 1999 / NĐ - CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ).


  • Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.


  • Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới."

Căn cứ quy định nêu trên, theo trình bày của Công ty và Cục thuế thì: Trường hợp năm 2004, Dự án Thủy điện Ayun Thượng 1A được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý về nguyên tắc để XN khảo sát XD Điện 2 đầu tư xây dựng nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng dự án, sau đó dự án thủy điện Ayun Thượng 1A được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chuyển cho Công ty Cổ phần Ayun Thượng làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần thủy điện Ayun Thượng được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3903000089 ngày 09/8/2006, bao gồm các cổ đông sáng lập: Công ty Điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Ia Đrăng và Công Đoàn Xí nghiệp khảo sát xây dựng Điện 2 để thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện Ayun Thượng 1A. Ngày 09/5/2007, Công ty Cổ phần Ayun Thượng được UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 39121000020 để thực hiện Dự án thủy điện Ayun Thượng 1A. Dự án Thủy điện Ayun Thượng 1A do công ty Cổ phần Ayun Thượng triển khai thực hiện toàn bộ và là dự án lần đầu, duy nhất của Công ty Cổ phần Ayun Thượng kể từ khi Công ty Cổ phần Ayun Thượng được thành lập, thì dự án này không phải là dự án đầu tư mở rộng của Công ty và trường hợp của Công ty không thuộc các trường hợp nêu tại Điểm 6.1.2, Mục 6 Thông tư số 88 / 2004 / TT - BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính nêu trên. Căn cứ quy định, tình hình thực tế và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại công văn số 166 / CT - THNVDT ngày 21/1/2014, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, theo đó công ty Cổ phần Ayun Thượng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo các điều kiện thực tế Công ty đáp ứng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.