Open navigation

Công văn 4141/VPCP-KGVX Ban hành bổ sung Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 4141 / VPCP - KGVX

V/v: ban hành bổ sung Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014


Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 1746 / LĐTBXH - PC ngày 27 tháng 5 năm 2014) về việc ban hành bổ sung Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1746 / LĐTBXH - PC nêu trên về việc trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định trong quý I năm 2015 như sau:


  • Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ;


  • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn.


 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức phạt tiền tối đa hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Tổng Liên đoàn Lao động VN;

 • Bộ Tư pháp;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; 

  các Vụ: TH, V.III, PL; TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KGVX(3).KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.