Open navigation

Công văn 1882/LĐTBXH-LĐTL Hiệu lực thi hành của Công văn 4320_LĐTBXH-TL về quy chế trả lương trong doanh nghiệp Nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1882 / LĐTBXH - LĐTL

V/v hiệu lực thi hành của công văn số 4320 / LĐTBXH - TL .

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên


Trả lời công văn số 62 / CV - XSKT ngày 31/3/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên về hiệu lực thi hành của công văn số 4320 / LĐTBXH - TL ngày 29/12/21998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Thông tư số 18 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động

    - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì việc phân phối tiền lương thuộc thẩm quyền của công ty. Công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty và người lao động.


  2. Ngày 29/12/1998, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 4320 / LĐTBXH - TL hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp nhà nước. Công văn này không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, công ty căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 18 / 2013 / TT - BLĐTBXH nêu trên để xây dựng quy chế trả lương cho người lao động.


Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.