Open navigation

Công văn 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quy


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số: 16 / 2008 / TTLT - BLĐTBXH - BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2008


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 72 / 2008 / QĐ - TTG NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 234 / 2005 / QĐ - TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC


Thực hiện Quyết định số 72 / 2008 / QĐ - TTG ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234 / 2005 / QĐ - TTG ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH - BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 như sau:


 1. Sửa đổi khoản 2, mục I Thông tư số 35 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH - BTC như sau:


  “2. Chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế, gồm: mức 1: 50.000 đồng / ngày ; mức 2: 60.000 đồng / ngày ; mức 3: 70.000 đồng / ngày ; mức 4: 110.000 đồng / ngày

  (tương đương 5 USD / ngày) và mức 5: 150.000 đồng / ngày (tương đương 7 USD / ngày) .


  Các mức ăn nêu trên thay thế cho các mức ăn áp dụng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH - BTC”.


 2. Sửa đổi khoản 2, mục IV Thông tư số 35 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH - BTC như sau:


  “2. Mức phụ cấp: 150.000 đồng / ngày (tương đương 7 USD / ngày) .”


 3. Sửa đổi khoản 4 vào mục VI Thông tư số 35 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH - BTC như sau:


  “4. Khi chỉ số giá lương thực, thực phẩm do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 10% trở lên so với lần điều chỉnh gần nhất thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan hướng dẫn điều chỉnh mức tiền ăn theo định lượng không vượt quá mức tăng chỉ số giá lương thực, thực phẩm.”

 4. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


  Bãi bỏ khoản 2, mục I và khoản 2, mục IV Thông tư số 35 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH - BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.


 2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2008 (ngày Quyết định số 72 / 2008 / QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành).


Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công ty phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn


KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC


Huỳnh Thị NhânNơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Toà án Nhân dân tối cao;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • Ngân hàng Chính sách xã hội;

 • Ngân hàng phát triển Việt Nam;

 • Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Công báo, Website của Chính phủ;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

 • Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Bộ TC;

 • Lưu VT: Bộ LĐTBXH, Bộ TC.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.