Open navigation

Công văn 2819/TCT-KK Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2819 / TCT - KK

V/v: kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1203 / 2014 / CV - VNCB đề ngày 07/5/2014 của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và công văn số 150 / 2014 / CV - BacABank đề ngày 05/05/2014 của Ngân hàng TMCP Bắc Á nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:


“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á có chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì chi nhánh tại thành phố Cần Thơ không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại trụ sở chính cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của chi nhánh.


Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bắc Á được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP Cần Thơ;

  • Lưu: VT, KK.5

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Phương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.