Open navigation

Công văn 3873/CT-TTHT Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3873 / CT - TTHT

V/v: Chi phí được trừ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP Dược Pha Nam

Địa chỉ: 436 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10 

Mã số thuế: 0303441518


Trả lời văn thư số 0814 / CV - PC - PN ngày 09/4/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 218 / 2013 / TT - BTC ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014);

Căn cứ Điểm 22 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

  1. Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

  2. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04 / TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi tài trợ cho Sở Y tế để nghiên cứu và thành lập website phác đồ điều trị bệnh thì khoản chi này không phải là tài trợ cho y tế nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT số 4;

  • Phòng PC;

  • Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.