Open navigation

Công văn 4972/VPCP-KTTH ngày 20/06/2016 Niên độ báo cáo thống kê và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4972/VPCP-KTTH

V/v niên độ báo cáo thống kê và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3919/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 5 nă 2016 về việc thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và sử dụng Chỉ s giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Chủ trì, phi hp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thng kê Nhà nước để thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và thời gian phổ biến thông tin của một số chỉ tiêu thống kê. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chuẩn bị tài liệu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 về việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
 - Lưu: VT
, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.