Open navigation

Công văn 7080/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7080/VPCP-KTTH

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016


Kính gửi:


  • Bộ Tài chính;

  • Bộ Thông tin và Truyền thông,

  • Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11036/BTC-CST ngày 09 tháng 8 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11036/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo, xử lý cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, 

    các Vụ: TH, PL, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).SKT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.