Open navigation

Công văn 3875/TCT-DNL Thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3875/TCT-DNL

V/v: khai thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng.


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1095/UBND-TC ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc khai thuế, nộp thuế của Viễn thông Hải Phòng (bản photo kèm theo). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 quy định:


“Điều 12. Nơi nộp thuế


Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính... Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.”


Tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp


1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuếc) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) hạch toán tập trung kết quả hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc bao gồm cả Trung tâm kinh doanh VNPT và Viễn thông TP. Hải Phòng không hạch toán riêng được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Vinaphone thực hiện khai, nộp thuế TNDN tập trung tại Cục Thuế Hà Nội; các đơn vị hạch toán phụ thuộc không phải khai, nộp thuế TNDN tại các Cục thuế địa phương đối với hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn và Tổng công ty Vinaphone. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện khai, nộp thuế TNDN tại địa phương nơi đóng trụ sở đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung.


Tổng cục Thuế giao Cục thuế TP. Hải Phòng báo cáo UBND Thành phố Hải Phòng việc khai nộp thuế TNDN của Trung tâm kinh doanh VNPT và Viễn thông TP. Hải Phòng như hướng dẫn nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục thuế Tp. Hà Nội;

  • Vụ: PC;

  • Lưu: VT, DNL(2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.