Open navigation

Công văn 4134/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4134/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

(Địa chỉ: Số 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)


Trả lời công văn số 588/TCTLTMB-QLV-TCKT ngày 07/7/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định về thu nhập miễn thuế TNDN như sau:


“1. ...; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:


 • Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.


 • Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.”


 • Tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với khoản thu nhập:


  “đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ: …; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; …;”


 • Tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên quy định về thuế suất thuế TNDN 15% như sau:

  14. Bổ sung Khoản 3a Điều 15 như sau:


  3a. Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”


 • Tại điểm 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:


“1. …; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.


a) Thu nhập từ trồng trọt...


Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:


 • Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.


 • Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.


Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam”.


- Tại điểm 1, công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn xác định nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản được ưu đãi thuế TNDN như sau:


“Từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thủy sản đáp ứng các điều kiện sau thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản:


+ Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản phải là nông sản, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm cả phụ phẩm của quá trình sơ chế nông sản, thủy sản). Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng, cắt, xay, băm, bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt, đóng hộp kín khí hoặc được bảo quản thông thường như bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng hình thức khác không trái những quy định, hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật do cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.


+ Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.”


 1. Đối với hoạt động chế biến bột mỳ:


  Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc hướng dẫn Công ty TNHH MTV Bột Mỳ Vinafood1 và Công ty TNHH sản xuất bột mỳ Vimafour liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể: nếu hoạt động chế biến bột mỳ của đơn vị đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và điểm 1 công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 Bộ Tài chính để được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.


 2. Đối với hoạt động xay xát, đánh bóng gạo và hoạt động chế biến gạo.


Đối với hoạt động xay xát đánh bóng gạo (không gắn liền với quá trình vỏ trấu của thóc lúa) để bán, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4852/TCT-CS ngày 18/11/2015 trả lời Cục Thuế Cần Thơ (photo đính kèm).


Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc biết và chỉ đạo các đơn vị thành viên liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-TCT;

 • Cục Thuế TP Hà Nội;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.