Open navigation

Công văn 4564/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4564/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1762/CT - KTr1 ngày 24/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Khánh Lực Hà Tĩnh (Công ty), về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn Khu kinh tế được hưởng ưu đãi về thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm, miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.


  • Tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 3 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định:


    “KKT Vũng Áng có diện tích tự nhiên là 22.781 ha, bao gồm toàn bộ các xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”.


  • Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:


“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này...”


Căn cứ các quy định nêu trên và theo hồ sơ gửi kèm do Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1762/CT - KTr1 nêu trên, cụ thể: Nếu Công ty TNHH MTV Khánh Lực đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi thuế (Khu kinh tế) trong năm 2015 Công ty có phát sinh thu nhập thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề ghi trên giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện tại địa bàn Khu Kinh tế được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định (trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.