Open navigation

Công văn 10913/VPCP-KGVX Lao động phi chính thức tại Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10913/VPCP-KGVX
V/v lao động phi chính thức tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


    Báo Dân Việt ngày 04 tháng 10 năm 2017 có bài phản ánh: “Việt Nam có ti gần 2/3 tổng số lao động làm việc ở khu vực phi chính thức với năng suất lao động thấp, không được pháp luật bảo vệ, tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững. Điều này đặt ra vấn đề phải thúc đẩy chuyển dịch lao động phi chính thức sang chính thức nhằm bảo vệ quyền lợi lao động, thúc đẩy kinh tế quốc gia.”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu vấn đề Báo nêu.

    Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHQT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.